Nezgodno zavarovanje

Člani SKVNS so nezgodno zavarovani za naslednja zavarovalna kritja:

 

nezgodno smrt v višini 1.700 €
invalidnost zaradi nezgode v višini 3.400 €
smrt zaradi bolezni v višini 500 €

 

Kritja zagotavljajo 24-urno jamstvo. V primeru smrti zaradi nezgode je tako zavarovančevim najbližjim zagotovljena odškodnina v višini 1.700 €, v primeru invalidnosti pa odškodnina v višini ugotovljene stopnje invalidnosti in sicer od zneska 3.400 €. Člani našega sindikata smo zavarovani tudi za primer smrti zaradi bolezni – v tem primeru zavarovanje krije odškodnino v višini 500 € (ta odškodnina se izplača po preteku 6 mesečne karence).

 

In kako ravnate v primeru škodnega dogodka?

Član sindikata oziroma upravičenec po članu izpolni obrazec Prijave nezgode, ki je priložen ali ga dobi pri svojem sindikalnem zaupniku. K izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti:

  • v primeru smrti zaradi nezgode in smrti zaradi bolezni izpisek iz Matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo o vzroku smrti ter sklep o dedovanju oz. notarsko overjeno potrdilo o tem, kdo so dediči umrlega (odškodnino dobijo vsi dediči v sorazmernem deležu),
  • v primeru invalidnosti zaradi nezgode kompletno zdravstveno dokumentacijo

 

Izpolnjeno Prijavo z zahtevanimi prilogami pošljite na naš naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, Ljubljana. Mi bomo s svojim žigom in podpisom potrdili, da gre dejansko za člana našega sindikata in kdaj je bila zanj nakazana iz našega računa premija za zavarovanje ter poslali vse skupaj na Zavarovalno družbo AdriaticSlovenica, PE Celje.

Za podrobnosti ravnanja ob škodnem dogodku se obrnite na svojega sindikalnega zaupnika ali pa tudi direktno na Zavarovalno družbo AdriaticSlovenica d. d. Celje, oddelek nezgodnih zavarovanj, telefon 03 4253522; lahko pa pokličete tudi nas, na tel. številko 01 4341233.

Obrazec za prijavo nezode (Adriatic Slovenica)